"Φροντίζει - 2", 2022Υλικά:
Μολύβια γραφίτη σε χαρτί Schoeller.


Διαστάσεις:
50X35 cm

Περιγραφή:


Είτε φροντίζει, είτε όχι, τίποτα δεν μένει κρυφό. Κάποιος πάντα βλέπει.


-

"To take care - No2"


Materials:

Graphite pencils on Schoeller paper


Dimensions:
50 X 35 cm


Description:


Whether he cares or not, nothing is hidden. Someone is always watching...