"Ζητώντας Συγχώρεση", 2022


Υλικά / Materials:
SAKURA Pigma Micron Fineliners (Royal Talens), Acrylic colors on durex matt Schoeller paper.


Διαστάσεις / Dimensions (+frame) :
35X50 cm

Περιγραφή:

Αριστερά και πίσω απεικονίζεται ο Πλούτωνας, ο Θεός του κάτω κόσμου που κυβερνούσε επί των νεκρών. Το άκουσμα του ονόματος του και η μορφή του, μόνο τρόμο και δέος προκαλούσε γι αυτό και σπάνια απεικονίζεται στις κλασσικές τέχνες. Φυλάκιζε και κρατούσε αιώνια τις ψυχές στο σκοτεινό του βασίλειο και κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει. Εδώ, σχηματίζει το σημείο της σιωπής, με τον δείκτη του να δείχνει προς τον Ουρανό. Το μακρύ του χέρι αποτελεί αλληγορική επέκταση των τειχών της Τροίας.
Στο κέντρο, ο Αχιλλέας, στο κατώφλι του θανάτου, δεν θυμίζει πια τον ατρόμητο πολεμιστή που όλοι έτρεμαν και κανείς δεν τολμούσε να αναμετρηθεί μαζί του. Το πέμπτο ποτάμι του Άδη, η Στυξ ή ποταμός του μίσους, είναι έτοιμο να τον καταπιεί για πάντα. Λόγω του μίσους και της οργής του, υπέπεσε στο βαρύ παράπτωμα της ύβρεως και της βεβήλωσης του νεκρού σώματος του Έκτορα.
Δεξιά και δίπλα του στέκεται όρθια και παρηγορητική, η γνώριμη φιγούρα των παιδικών μας χρόνων, της αθωότητας, εκείνη του Ιησού. Συμβολίζει την συγχώρεση για όσους πραγματικά μετανοούν, έστω και την τελευταία στιγμή, οδηγώντας τους στην αιώνια βασιλεία των Ουρανών.
Τον δρόμο προς την κάθαρση, φωτίζουν τα πολύχρωμα βιτρό από πίσω, αλλά ακόμα και από εκεί, κάποια διάχυση του μαύρου χρώματος συμβολίζει την λυσσαλέα πάλη του σκότους ώστε να εισέλθει και να επισκιάσει το Φως.
Αν με ρωτήσετε τι απέγινε τελικά ο Αχιλλέας, θα σας πω ότι ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι κάθε θεατής είναι ελεύθερος να διακρίνει με την δική του διεισδυτική ματιά και να ερμηνεύσει όπως εκείνος θα ήθελε, τους συμβολισμούς που κρύβονται πίσω από κάθε μου ζωγραφιά.


-


"Asking for forgiveness", 2022

Pluto ( the giant figure on the left and back) does not listen and does not forgive.

Pluto reaps and keeps what belongs to him. Due to the horror caused only by listening to his name, we are not familiar with his artistic representation in the classical arts. Despite being an Olympian, he wanted almost no contact with either Gods or humans, and always preferred his dark kingdom. He was awesome in battle and absolutely righteous.
He is forming the point of silence with the index finger of his hand, pointing to heaven. His hand is depicted long and airy as an allegorical extension of the walls of Troy, as he is dragging it out of the darkness that reigns in his world. He carries souls in his body as his inalienable acquisitions.

Right in the center, I put the figure - a symbol of Achilles, in the last moments of his death, ready to get perished forever into the black water of Styx. Styx was one of the five rivers of Hades, known as the River of Hate.
As a son of Thetis, he was described as an invulnerable and fearless warrior in battle. Soon after the death of his friend, he fell into the deadly sin of desecrating the dead body of Hector. Already known for his passion and anger for Vrisida, Achilles is described as a man of extreme emotions who gets angry and reacts without any control with a tendency to completely destroy all he considers his enemies. After Patroclus's death, his resentment against the Trojans and Hector was so deep, that even the urging of his mother Thetis that if he returned to battle he would die, was unable to restrain him. Angry as he was, he fell into insults and desecration of Hector's dead body. This act of his was a mortal sin and made the Gods decide on his own death.
After dragging Hector's dead body behind his chariot, he kept the corpse unburied for eleven days, without any return of honor. On the twelfth day, Priam went to ask for his son's body, to honor it as it should. Here is the key point that we have the conversion of Achilles who seems to ask for forgiveness for his disrespect to Hector, first from himself. His hospitable attitude towards Priam was a fact that made everyone wonder and evidence of Achilles' inner need for forgiveness.

I chose to put on the right, the familiar form of Jesus, symbolizing the innocence of our childhood, repentance, and forgiveness.

Crossing the threshold of death, even at the last minute, when the Soul recognizes its mistakes and sins, then the way to Heaven will be revealed to it. Pluto's index finger is pointing to Heaven. This stairway to heaven has been painted with colorful "stained glass" windows, pictured from behind. But even there, darkness tries to enter and tarnish the radiance and the Light, fighting fiercely to discover even a small crevice of the Soul. This is symbolized by the subtle diffusion of black behind all this vibrant polychromy.

The Soul is saved even at the last moment, as long as it sincerely repents. As one of the two robbers was saved on the Cross.

What really finally happened to Achilles' Soul?

I sincerely do not know ... What I do know is that my works are full of symbols and each of the viewers sees what he wants to see.

-

"Demander pardon", 2022

Pluton (la figure géante à gauche et à l'arrière) n'écoute pas et ne pardonne pas.

Pluton récolte et garde ce qui lui appartient. En raison de l'horreur causée uniquement par l'écoute de son nom, nous ne connaissons pas sa représentation artistique dans les arts classiques. En dépit d'être un olympien, il ne voulait presque aucun contact ni avec les dieux ni avec les humains, préférant toujours son sombre royaume. Il était génial au combat et absolument juste.
Il forme le point de silence avec son index de sa main, pointant vers le ciel. Sa main est représentée longue et aérienne comme une extension allégorique des murs de Troie, alors qu'il la tire hors des ténèbres qui règnent dans son monde. Il porte les âmes dans son corps comme ses acquisitions inaliénables.

En plein centre, j'ai mis la figure - symbole d'Achille, dans les derniers instants de sa mort, prêt à périr à jamais dans les eaux noires du Styx. Le Styx était l'un des cinq fleuves d'Hadès, connu sous le nom de fleuve de la haine.
En tant que fils de Thetis, il a été décrit comme un guerrier invulnérable et intrépide au combat. Peu de temps après la mort de son ami, il tomba dans le péché mortel de profaner le cadavre d'Hector. Déjà connu pour sa passion et sa colère pour Vrisida, Achille est décrit comme un homme aux émotions extrêmes qui se met en colère et réagit sans aucun contrôle avec une tendance à détruire complètement tout ce qu'il considère comme ses ennemis. Après la mort de Patrocle, son ressentiment contre les Troyens et Hector était si profond que même l'insistance de sa mère Thétis selon laquelle s'il retournait au combat, il mourrait, n'a pas pu le retenir. En colère comme il l'était, il tomba dans les insultes et la profanation du cadavre d'Hector. Cet acte de sa part était un péché mortel et a amené les dieux à décider de sa propre mort.
Après avoir traîné le cadavre d'Hector derrière son char, il garda le cadavre sans sépulture pendant onze jours, sans aucun retour d'honneur. Le douzième jour, Priam alla demander le corps de son fils, pour l'honorer comme il se doit. Voici le point clé que nous avons la conversion d'Achille qui semble demander pardon pour son manque de respect envers Hector, d'abord à lui-même. Son attitude hospitalière envers Priam était un fait qui étonnait tout le monde et une preuve du besoin intérieur d'Achille de pardonner.

J'ai choisi de mettre à droite, la forme familière de Jésus, symbolisant l'innocence de notre enfance, la repentance et le pardon.

En franchissant le seuil de la mort, même à la dernière minute, lorsque l'Âme reconnaît ses erreurs et ses péchés, alors le chemin vers le Ciel lui sera révélé. L'index de Pluton pointe vers le ciel. Cet escalier vers le paradis a été peint par les vitraux colorés, photographiés de derrière. Mais même là, les ténèbres essaient d'entrer et de ternir l'éclat et la Lumière, luttant farouchement pour découvrir ne serait-ce qu'une petite crevasse de l'Âme. Ceci est symbolisé par la diffusion subtile du noir derrière toute cette polychromie vibrante.

L'Âme est sauvée même au dernier moment, tant qu'elle se repent sincèrement. Comme l'un des deux brigands a été sauvé sur la Croix.

Qu'est-il vraiment arrivé à l'âme d'Achille ?

Je ne sais sincèrement pas... Ce que je sais, c'est que mes œuvres sont pleines de symboles et que chacun des spectateurs voit ce qu'il veut voir.