" Όταν το 1 συνάντησε το 3 ", 2022


Υλικά / Materials:
Μελάνι SAKURA Pigma Micron Fineliners (Royal Talens), Acrylic colors σε χαρτί Bristol.

Ink SAKURA Pigma Micron Fineliners (Royal Talens), Acrylic colors on Bristol paper.

Διαστάσεις / Dimensions (+frame) :
50X70 cm


Περιγραφή:

Λεξάριθμοι...

Το "1" στέκεται άμορφο και παγωμένο σαν από πέτρα. Συναντά το "3" που ενώ μεν προσεγγίζει την τελειότητα των Πυθαγορείων, εντούτοις είναι θλιμμένο, προσπαθώντας να κρύψει το χαρούμενο προσωπείο που το φορά ως μάσκα για να το βοηθά να κρύβεται μέσα στην μονότονη και ασπρόμαυρη καθημερινότητα του.

Το "1" απεικονίζεται δίχως λεπτά χαρακτηριστικά, μα το βλέμμα του, σωστός καθρέφτης Ανθρώπων, φτάνει βαθιά, ακόμη και μέχρι το κρυμμένο "χαρούμενο" προσωπείο, προσπαθώντας να το απελευθερώσει από τις μπερδεμένες σκέψεις και να το μετατρέψει πλέον σε σταθερό πρόσωπο γιατί Αληθινό πρόσωπο είναι και εκεί έχει την θέση του.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται σαν παραμυθένιο κουβαράκι, μέσα στο μαγικό κήπο του καλού και του κακού, κάποια καθημερινή ημέρα. Το αιθέριο ανοιξιάτικο αεράκι διώχνει μακριά όλες τις κακές τους σκέψεις, χαλαρώνοντας το "1" και το "3" από το στραγγάλισμα που ασκούν πάνω τους τα πλοκάμια της κατάθλιψης.


-

"When 1 met 3", 2022

Lexarithms...

"1" stands amorphous and icy as if made of stone. "1" meets "3" that, while approaching the perfection of the Pythagoreans, is standing sad, trying to hide the happy face it wears as a mask to help it hide in its monotonous and black-and-white daily life.

"1" is depicted without subtle features, but his gaze, a true mirror of People, reaches deep, even to the hidden "happy" face, trying to free it from the knot of multiple confusing thoughts and turn it into a stable face because a Real face is and there is its place.

All this story unfolds like a fairytale tangle, in the magical garden of good and evil, some ordinary day.

The ethereal spring breeze drives away all their bad thoughts, relaxing the "1" and the "3" from the strangulation exerted on them by the tentacles of depression.


-


"Quand 1 a rencontré 3", 2022

Lexarithms...

"1" est amorphe et glacé comme s'il était fait de pierre. Il rencontre "3" qui, tout en se rapprochant de la perfection des pythagoriciens, est pourtant triste, essayant de cacher le visage heureux qu'il porte en guise de masque pour l'aider à se cacher dans son vie quotidien monotone, coloré en blanc et noir.

"1" est représenté sans traits subtils, mais son regard, comme un miroir véritable des gens, atteint profondément, même jusqu'au visage "heureux" caché, essayant de le libérer par des pensées confuses et de le transformer en un visage stable parce qu'un visage Réelle est... et ca c'est sa place.

Tout cela se déroule comme un enchevêtrement de conte de fées, dans le jardin magique du bien et du mal, une journée quotidienne. La brise printanière éthérée chasse toutes leurs mauvaises pensées, détendant le "1" et le "3" de l'étranglement exercé sur eux par les tentacules de la dépression.