"Μετά την θύελλα", 2022Υλικά:

Λάδια σε καμβά

Διαστάσεις:

40 X 50 cm


Περιγραφή:


Σιμούν και Χαμσίν ονομάζονται οι αμμοθύελλες στην γλώσσα των Αράβων. Είναι τρομακτικές και μόνο ως απειλή. Στο πέρασμα τους σαρώνουν ότι βρουν. Μόνο ότι έχει βαθιές ρίζες επιβιώνει. Ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται.

Στο κέντρο μια μορφή γίνεται αέρινη και χάνεται σαν τον αιθέρα. Λάμψη των άστρων και αχλή της σκόνης γίνονται ένα.

Κάποιος βράχος δεξιά, στέκεται ακλόνητος. Αυτή και τόσες άλλες καταιγίδες που πέρασαν από πάνω του, τον σμίλευσαν σε τέλεια σφαίρα και του άφησαν βαθιά σημάδια σαν ουλές. Αυτά ακριβώς όμως είναι οι αποδείξεις και τα παράσημα από τις μάχες που έχει δώσει και ακόμη στέκεται ακλόνητος και δυνατός. Στρόγγυλος, απομεινάρι μετέωρου, σαν ένα μικρό φεγγάρι και τόσο μικρός όσο το σύμπαν.

Μια άλλη σφαίρα απέναντι και αριστερά απεικονίζεται ως αντικατοπτρισμός του. Εκείνη δεν την ακουμπούν οι θύελλες. Φωτεινή και κρυστάλλινη σαν ένας μικρός ήλιος και τόσο μεγάλη όσο το σύμπαν.

Οι δυο σφαίρες αποτελούν ένα σύνολο. Η μια συμπληρωματικό μέρος της άλλης.

Η θύελλα έχει πια περάσει… και μετά τι μένει…τι ;

-

“After The Storm”,2022

Materials:

Oil on Canvas.

Dimensions:

40 X 50 cmDescription:


Sandstorms in the Arabic language are called Simun and Hamsin.
Sandstorms are furious and catastrophic. As they pass, they sweep whatever they find on their path, leaving only chaos and total destruction behind. Only the one with deep roots will survive.

Just in the center a human form becomes airy and vanishes into the ether. Starlight and dust haze have both mixed up becoming one.

A rock on the right is still standing firm. So many storms passed over it and sculpted it into a perfect sphere, leaving deep marks like scars. These are exactly the proofs and decorating medals from all the battles it was a part of…. still stands firm and strong. Looks perfectly round-shaped, a meteor remnant. It looks like a tiny moon as small as the universe.

Another sphere to the left is depicted as its mirage. Storms cannot touch this one. Bright and crystalline like a tiny sun as big as the universe.

These two spheres are forming a whole entity. One complements the other.

The storm has already passed... and then… what remains... what?

-

"Après la tempête", 2022

Matériaux :

Huile sur toile

Dimensions :

40 X 50 cm


Tempêtes de sable en langue arabe appelées Simun et Hamsin. Les tempêtes de sable sont furieuses et catastrophiques. Sur leur passage, ils balayent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, ne laissant derrière eux que le chaos et la destruction totale. Seul celui qui a des racines profondes survivra.

Juste au centre, une forme humaine devient aérienne et disparaît dans l'éther. La lumière des étoiles et la brume de poussière se sont mélangées pour ne faire qu'un même chose.

Un rocher à droite, tient toujours debout. Tant d'orages sont passés dessus et l'ont sculpté en une sphère parfaite, laissant des marques profondes comme des cicatrices. Ce sont exactement les preuves et les médailles de décoration de toutes les batailles auxquelles il a participé…. Il reste toujours ferme et fort. Le rocher a l'air parfait de forme ronde, comme un reste de météore. Il ressemble à une petite lune aussi petite que l'univers.

Une autre sphère à gauche est représentée comme son mirage. Les tempêtes ne peuvent pas toucher celui-ci. Brillant et cristallin comme un petit soleil aussi grand que l'univers.

Ces deux sphères forment une entité entière. L'un complète l'autre.
L'orage est déjà passé... et puis... que reste-t-il... quoi ?