"ΑνθρώποΝους - Αρμονία", 2022


Υλικά / Materials:
Μελάνι - Pelikan tempera - Acrylic colors σε χαρτί Bristol


Διαστάσεις / Dimensions (+frame) :
48 x 42 cm


Περιγραφή:

Επάνω είναι ο εγκέφαλος. Τέλειος κύκλος που αν τον αναλύσει κάποιος παρατηρητής θα παρατηρήσει ότι αποτελείται από μικροσκοπικά τρίγωνα. Τα τέλεια τρίγωνα των Πυθαγορείων.. Η λογική.... Οι σκέψεις μας σε λογική σειρά και τετραγωνισμένες. Άλλες σαν σελίδες και άλλες ολόκληρα βιβλία. Όλα τακτοποιημένα μέσα σε κουτάκια της Ψυχής.
Κάτω βλέπουμε το συναίσθημα - η ΚΑΡΔΙΑ. Χιλιάδες καμπύλες που σχηματίζουν λουλούδια που περιπλέκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας λαβύρινθους. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο και κατά δυαδική διάταξη (κατά την δυαδικότητα του Ανθρώπου - Όντος), σε στοίχιση δυο σειρών, βρίσκονται οι πνεύμονες - Η ΑΝΑΠΝΟΗ σε ρόλο συντονιστή, μιας που αυτά τα δυο, βρίσκονται κατά την φύση τους σε διαρκή διαμάχη. Οι τετράγωνες σκέψεις καμπυλώνονται σε συναίσθημα και το αντίθετο, εισερχόμενη η μια μέσα στην άλλη ως εισέρχεται ύλη εις χωροχρονική χοάνη.
Η αναπνοή παίζει τον δύσκολο ρόλο του συντονιστή.
Οι τετράγωνες σκέψεις μετασχηματίζονται σε καμπύλες συναισθήματος και ενίοτε χτυπάν με σφοδρότητα την καρδιά προκαλώντας ρήγματα. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον στρόγγυλο εγκέφαλο... κι εκεί υπάρχουν μικρές μαύρες σκέψεις. Όλες έρχονται και φεύγουν μέσα και έξω από το Φως (κίτρινο) που μας περιβάλλει ως Όντα. Ο κύκλος παίρνει την μορφή ροδιού.

Η Ψυχή μοιάζει με ένα όμορφο φυτό. Οι ρίζες είναι το «συναίσθημα», τοποθετημένο από κάτω, μπλεγμένες σε δαιδαλώδεις σχηματισμούς. Η λογική, «Το μυαλό» από πάνω, μοιάζει με λουλούδι. Οι πνεύμονες σχηματίζουν τη γλάστρα που τροφοδοτεί τις ρίζες και το λουλούδι, εκεί ψηλά, που ανθίζει, γίνεται κάτι υπέροχο, παίρνοντας όλα τα χρώματα του φάσματος, του Φωτός. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει αρμονία από το "τάισμα" με ερεθίσματα συναισθημάτων μέχρι την ανθοφορία της λογικής, ώστε να τελειοποιηθεί ο κύκλος.

Όλα οφείλουν να υφίστανται εις (άτοπον) αέναη ΑΡΜΟΝΙΑ.


-


"Anthropos+Nous - Harmonie", 2022

On the top is the brain. A perfect circle that if one observer analyzes, one will notice that it consists of tiny triangles. The perfect triangles of the Pythagoreans .. The logic .... Our thoughts in a logical order, square-shaped. Some of them like pages and others like whole books. All are arranged in tiny or great boxes of the Soul.

Below we see the emotion - the heart. Thousands of curves form flowers that intertwine with each other, forming labyrinths. Between these two and in binary order (according to the duality nature and origin of Human - The being), in the alignment of two rows, are the lungs - THE BREATH in the role of coordinator, since these two, are by nature in constant conflict. The square thoughts are curved into emotion and vice versa, entering into each other as matter enters a space-time funnel.

"Breath" takes the difficult role of coordinator.
Square thoughts are transformed into emotional curves sometimes hitting the heart in a harsh way causing cracks. The same of course happens with the round brain ... and there are little black-colored thoughts nesting inside it. They all come and go in and out of the Light (yellow) that surrounds us, as Beings. The circle takes the form of a pomegranate.

The Soul looks like a beautiful plant. Roots are the "emotion", placed below, entangled in labyrinthine formations. Logic, "The mind" on top, looks like a flower. The lungs form the flowerpot that feeds the roots and the flower, up there, that blooms, becoming something wonderful, taking all the colors of the spectrum light. In order for this to happen, there must be harmony from feeding to flowering, so that the cycle is perfected.

Everything must exist in eternal HARMONY.


-

"Anthropos+Nous - Harmonie", 2022

A l'étage se trouve le cerveau. Un cercle parfait qui, si un observateur l'analyse, remarquera qu'il est constitué de minuscules triangles. Les triangles parfaits des Pythagoriciens.. La logique.... Nos pensées dans un ordre logique et au carré. Certains aiment des pages et d'autres des livres entiers. Le tout rangé dans des cases de l'Âme.

Ci-dessous, nous voyons l'émotion - le COEUR. Des milliers de courbes formant des fleurs qui s'entrecroisent, formant des labyrinthes. Entre ces deux et en ordre binaire (selon la dualité Homme - Etre), en alignement de deux rangées, se trouvent les poumons - LE SOUFFLE dans le rôle de coordinateur, puisque ces deux, sont par nature en conflit constant. Les pensées carrées sont incurvées en émotion et vice versa, entrant l'une dans l'autre comme la matière entre dans un entonnoir spatio-temporel.

La respiration joue le difficile rôle de coordinateur.

Les pensées carrées se transforment en courbes d'émotion et frappent parfois durement le cœur provoquant des fissures. La même chose se produit bien sûr avec le cerveau rond ... et il y a de petites pensées noires. Ils entrent et sortent tous de la Lumière (jaune) qui nous entoure en tant qu'Êtres. Le cercle prend la forme d'une grenade.

L'âme ressemble à une belle plante. Les racines sont "l'émotion", placées en dessous, enchevêtrées dans des formations labyrinthiques. La logique, "L'esprit" en haut, ressemble à une fleur. Les poumons forment le pot de fleurs qui nourrit les racines et la fleur, là-haut, qui fleurit, devenant quelque chose de merveilleux, prenant toutes les couleurs du spectre lumineux. Pour que cela se produise, il doit y avoir une harmonie de l'alimentation à la floraison, afin que le cycle soit parfait.

Tout doit exister dans l'HARMONIE éternelle.