"Από το Α έως το Ω ", 2022Υλικά:

Sakura Pigma Ink Fineliners (Royal Talens) σε χαρτί Schoeller

Διαστάσεις:

50 X 35 cm

Περιγραφή:

Στο έργο μου αυτό, θα ήθελα να μιλήσω περί Αρχής και Τέλους, περί εξέλιξης.
Το «Α» και το «Ω» είναι γράμματα. Τα γράμματα είναι σύμβολα. Μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου γράμματος μεσολαβούν πολλά ακόμη.
Το «Α» στην ουσία είναι ένα τρίγωνο, το πρώτο και βασικό σχήμα που ορίζουν 3 σημεία. Εδώ όμως η βάση δεν εφάπτεται στο έδαφος μα βρίσκεται τοποθετημένη ψηλότερα, σαν να διαχωρίζει την κορυφή του τριγώνου από τα υπόλοιπα. Μέσα της περικλείει και προστατεύει στεγανά όλα αυτά που έχουμε κοντά μας, όλα εκείνα που αγαπάμε και προστατεύουμε. Η κορυφή στοχεύει ψηλά, στοχεύει προς τα πάνω.
Το ”Ω» δύναται να σχεδιαστεί με έναν κύκλο από πάνω και με μια οριζόντια γραμμή από κάτω. Αυτά τα δύο δεν εφάπτονται. Είναι σα να ορίζει κάτι που έχει φύγει πλέον από το έδαφος, έχει αποκολληθεί από την ύλη και κινείται προς τα Ψηλά, κάτι που σαν να έχει απαγκιστρωθεί από τα δεσμά του, ταξιδεύει ελεύθερο.
Το ρολόι σηματοδοτεί την έναρξη του χρόνου, μα χρόνος και χώρος δεν υπάρχει!
Η αρχή είναι σαν την κενή σελίδα ενός τετραδίου. Περιμένει να γραφτεί.
Ο μαύρος καρπός από δίπλα, συμβολίζει την υλική τροφή και η βελόνα που τον διαπερνά, τον πόνο. Ο Άνθρωπος γεννιέται με πόνο και μέσω του πόνου του εξελίσσεται ή πεθαίνει.
Ένα barcode στην αρχή (στην βάση του έργου μου) συμβολίζει ότι όλοι οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο, καταγράφονται, ονοματίζονται και κάποιοι άνθρωποι στιγματίζονται πριν ακόμη γεννηθούν λόγω “προπατορικών τους κληροδοτημάτων”… χρώμα δέρματος, καταγωγή, οικογενειακό ιστορικό… εσείς πείτε μου….
Η αριστερή πλευρά του τριγώνου, του «Α», είναι γεμάτη στίγματα αλλά και σχήματα που μοιάζουν με μάτια. Καθ’ όλη την εξελικτική πορεία προς την δική μας άνοδο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμπόδια, πελώρια εμπόδια, ικανά να μας αποπροσανατολίσουν ώστε να χάσουμε τον δρόμο μας.
Κάποια εμπόδια μας τα βάζουν άλλοι, κάποια υπάρχουν νομοτελειακά και κάποια βάζουμε μόνοι μας.
Πρόσθεσα αρκετές κλειστές πόρτες, βαριά λουκέτα και κάπου στην πορεία προς την κορυφή του «Α», ζωγράφισα σαν μέσα σε κέλυφος αυγού, ένα σκοτεινό, παλιό πηγάδι.
Η βάση του “Ω» είναι σωστός λαβύρινθος. Δεξιά και αριστερά το μαύρο και το λευκό συμβολίζει τις μαύρες και λευκές στιγμές μας.
Παντού σταγόνες από δάκρυα….δάκρυα χαράς και λύπης… ένας αμνιακός σάκος με ένα έμβρυο… ένας λαβύρινθος… πολλά αγκάθια μα και λουλούδια.
Όλες οι επί μέρους εικόνες, στιγμές στην ζωή μας, ενώνονται με μικρά μαύρα στίγματα δίκην νευρωνικών συνάψεων που συνθέτουν μνήμη.
Μετά το “Ω» όμως…τι? Υπάρχει “Ω” ? Υπάρχει «Ιθάκη»? Η Ψυχή έχει μνήμη?


-


« From A to Ω », 2022

Materials:

Sakura Pigma Ink Fineliners (Royal Talens) on Schoeller paper.

Dimensions: 5

50 X 35 cm

Description:


In this artwork, I would like to talk about the Beginning and the End in general and about the scales of evolution.
"A" and "Ω" are both letters. Letters are symbols. Between the first and the last letter, there is much more.
"A" is essentially a triangle, the very first and basic shape defined by 3 points. Here the base does not touch the ground but is located higher, as a separator of the top of the triangle from the rest. Inside it encloses all that we have and want to keep very close to us, all that we sincerely love.
"Ω" could also be drawn with a circle on top of a horizontal line. Those two shapes do not attach to each other. Looks like something has detached itself from the matter and now is flying free... up to the sky...
The pocket watch marks the beginning of time, but wait a minute! “Time” and “space” both do not really exist, do they?
Each new "Start" is like a blank page of a notepad. Waiting for its writer to fill up the blanks.
Next to the pocket watch, the black fruit symbolizes the material food and the needle that pierces it, the pain. Man is born through pain and through pain, he is evolving or dying.
The barcode located down symbolizes that all people born into this world are recorded, and named, without being asked for free will. There are people stigmatized before they are even born because of their ancestral inheritances, the color of their skin… you name it.
The left side of the triangle, the "A", is full of spots and also eye-like shapes. Throughout our personal ascension, we have to face many odd obstacles and fight them to free our path.
I added several closed doors, and heavy padlocks, and somewhere along the way to the top of the "A", I drew an eggshell-like, dark, old well.
The base of "Ω" looks like a complicated maze. “Black” and “White” colors symbolize all black and white moments of our life. Drops of tears everywhere... tears of joy but also of sadness….an amniotic sac with a fetus…. a labyrinth…too many thorns and also flowers.
All individual images, like photos, and spots in our lives, are joined by small black dots like neuronal synapses.
... and after “Ω" what? Is there an end to the journey? Where is "Ithaca"?
Does the soul have the ability to engrave and treasure memories?


-


« De A à Ω », 2022

Matériaux:

Sakura Pigma Ink Fineliners (Royal Talens) sur papier Schoeller.

Dimensions:

50 X 35 cm

Dans cette peinture, je voudrais parler du Début et de la Fin en général et des échelles d'évolution.
"A" et "Ω" sont les deux lettres. Les lettres sont des symboles. Entre la première et la dernière lettre, il y a beaucoup plus.
"A" est essentiellement un triangle, la toute première forme de base définie par 3 points. Ici la base ne touche pas le sol mais se situe plus haut, comme séparateur du haut du triangle du reste du monde. À l'intérieur, il renferme tout ce que nous possédons et voulons garder très près de nous, tout ce que nous aimons sincèrement.
"Ω" pourrait également être dessiné avec un cercle et au-dessus d'une ligne horizontale. Ces deux formes ne s'attachent pas. On dirait que quelque chose s'est détaché de la matière pour voler librement...vers le ciel...
La montre de poche marque le début des temps… mais attendez une minute! Le «temps» et «l'espace» n'existent pas vraiment, n'est-ce pas?
Chaque nouveau "Début" est comme une page blanche d'un bloc-notes. En attendant l’ auteur remplisse les blancs.
A côté de la montre de poche, le fruit noir symbolise la nourriture matérielle et l'aiguille qui le transperce, la douleur. L'homme naît dans la douleur et dans la douleur il évolue ou meurt.
Le code-barres situé en bas, symbolise que toutes les personnes nées dans ce monde sont enregistrées, nommées, sans qu'on leur demande de libre arbitre. Il y a des gens stigmatisés avant même qu'ils ne soient nés à cause de leurs héritages ancestraux, de leur couleur de peau… vous l'appelez.
Le côté gauche du triangle, le "A", est plein de taches et aussi de formes ressemblant à des yeux. Tout au long de notre ascension personnelle, nous devons faire face à de nombreux obstacles étranges et les combattre pour libérer notre chemin.
J'ai ajouté plusieurs portes fermées, de lourds cadenas, et quelque part le long du chemin vers le haut du "A", j'ai dessiné un vieux puits sombre en forme de coquille d'œuf.
La base de "Ω" ressemble à un labyrinthe compliqué. Les couleurs "noir" et "blanc" symbolisent tous les moments en noir et blanc de notre vie. Des gouttes de larmes partout... des larmes de joie mais aussi de tristesse…. un sac amniotique avec un fœtus…. un labyrinthe… trop d'épines et aussi de fleurs.
Toutes les images individuelles, (comme les photos - les moments de nos vies) sont reliées par de petits points noirs comme des synapses neuronales.
... et après « Ω » quoi? Y a-t-il fin au voyage? Où est « I’ Ithaque»?
L'âme a-t-elle la capacité de graver et de garder des souvenirs?